Montážní návod solárních panelů pro ohřev vody v bazénu

Montážní návod solárních panelů pro ohřev vody v bazénu

23. 5. 2017

Zdroj: TITAN - MULTIPLAST s.r.o.

Správně instalovaný systém solárních panelů průměrně zvýší teplotu vody ve Vašem bazénu až o 6°C ve srovnání s bazény bez solárního ohřevu.  Pouze několik slunečních dní Vám dokáže vodu ve Vašem bazénu ohřát na optimální teplotu.

Před montáží solárního panelu pro ohřev vody v bazénu

 • Místo pro instalaci vyberte tak, aby měl absorbér dostatek přímeho slunečního svitu.
 • Optimální orientace solárních absorbérů je na jih, jihozápad nebo jihovýchod, ve sklonu cca 30-45°.
 • Solární absorbéry je možné instalovat na střechu domu, případně zahradní stavby, na jednoduchý stojan dle rozměru solárního absorbéru nebo na plot (v případě svislé instalace není solární absorbér tak účinný, protože dojde ke zmenšení účinné plochy vystavené slunci).
 • Nedoporučujeme umístit solární absorbér pouze na trávník, v takovém případě použijte izolační podložku z extrudovaného polystyrenu, EPDM nebo dřevěný rošt (pozor na třísky, které mohou článek poškodit. Je lepší použít také EPDM těsnění).
 • V případě použití kovového roštu nebo stojanu zabraňte přímému styku solárního absorbéru s kovovými částmi konstrukce pomocí EPDM nebo jiné podložky, neboť hrozí tepelná degradace a poškození solárního absorbéru v místě dlouhodobého styku s kovovou konstrukcí!
 

pozor_el_napeti.jpgPřed instalací vypněte bazénovou filtraci a čerpadlo. Pro vyšší bezpečnost odpojte přívodní kabel ze zásuvky.

pozor.jpgVhodně zabezpečte zpětné potrubí z filtrace do bazénu. Při přerušení hadice by došlo k úniku vody.

 

Instalace solárního panelu s přípojkou ⌀ d32 mm

sortiment solárních panelů


Instalace solárního panelu s přípojkou ⌀ d50 mm

sortiment solárních panelů


Provoz solárního ohřevu bazénu

 • Doporučujeme nechat filtrační jednotku zajišťující cirkulaci vody solárními absorbéry v provozu po celou dobu slunečního svitu. Tím dosáhnete maximálního ohřevu vody ve Vašem bazénu.
 • Prouděním vody solárními absorbéry by mělo docházet k ochlazování povrchu absorbérů. Povrch desek by měl být na dotek chladný. V případě vysoké povrchové teploty solárních absorbérů doporučujeme zvýšit průtok vody přiškrcením průtoku kulovým ventilem ruční regulace průtoku.
 • Při provozu čerpadla filtrační jednotky se solárním ohřevem v chladném počasí nebo v noci, bude docházet k ochlazování vody v bazénu. Nezapomeňte proto včas otevřít kulový ventil ruční regulace průtoku, a tím vyřadit solární systém z činnosti.
 • Solární absorbér může krátkodobě ohřát obsah vody až k teplotě 75 °C. Při spuštění oběhového čerpadla filtrace může tryskou do bazénu proudit velmi horká voda. Hrozí nebezpečí opaření!
 • Dbejte na to, aby se v okolí solárního absorbéru nenacházely ostré předměty, které by mohly absorbér mechanicky poškodit.

 


Uvedení solárního panelu do provozu

 1. Zkontrolujte správné připojení solárního absorbéru ( popř. sady solárních absorbérů ) do zpětné větve z filtrace do bazénu ( viz. schéma zapojení solárního absorbéru).
 2. Zkontrolujte těsnost spojů systému solárního ohřevu.
 3. Odvzdušněte filtrační jednotku podle příslušného návodu k použití.
 4. Při použití ruční regulace průtoku zkontrolujte, zda je kulový ventil uzavřen, aby voda proudila solárním absorbérem.
 5. Zapněte bazénové čerpadlo a zkontrolujte těsnost potrubního systému.
 6. Po zapnutí čerpadla budou z vratné trysky v bazénu vycházet vzduchové bubliny. Jedná se o normální jev způsobený vytlačením vzduchu ze solárního absorbéru a potrubí zpětné větve filtrace.
pozor.jpg

POZOR: V některých případech je nutné solární absorbér odvzdušnit. Uvolněte nejvýše položenou spojku nebo koncovku, zapněte filtraci a počkejte, až unikne vzduch a začne téci pouze voda. Pak vypněte čerpadlo a spojku rychle utáhněte.

 

pozor_namraza.jpg

Zazimování solární panelů

 Voda v solárním absorbéru nesmí zmrznout. Zmrznutí vody způsobí nevratné poškození dutinkové struktury desek solárních absorbérů. Na škody způsobené mrazem se nevztahuje záruka. Po skončení sezóny provozu bazénu vypusťte vodu ze systému absorbérů i potrubního systému. Demontujte koncovky solárního absorbéru a nechte vytéct veškerou vodu. Aby v solárních absorbérech nezůstala ani kapka vody, která by mohla způsobit poškození absorbérů, doporučujeme profouknout absorbéry pomocí stlačeného vzduchu. Doporučujeme solární absorbéry před zimou demontovat a uskladnit na suchém místě chráněném před mrazem.

 


 
pozor.jpgJe důležité vyhnout se stínům i místům s proměnlivým slunečním svitem např. okolí domů a stromů. V případě paralelní instalace absorbérů může stínit jeden absorbér druhému. Při výběru místa je třeba zohlednit nebezpečí poškození absorbérů větrem. Montáž se provádí pomocí nylonových popruhů na střešní krytinu, na konstrukci stojanů nebo bednění ze dřeva, umožňující umístění na vyvýšené a slunné místo. V ojedinělých případech je možné i položení solárních článků na zem bez podpory. V tomto případě je třeba zajistit články proti mechanickému poškození o ostré předměty a proti větru.
 

Nejčastější otázky a odpovědi (FAQ)

O kolik vyšší bude teplota vody se solárními absorbéry?

Správně instalovaný systém solárních absorbérů průměrně zvýší teplotu vody ve Vašem bazénu až o 6°C během sezóny ve srovnání s bazény bez solárního ohřevu. Při zamračeném nebo deštivém počasí pracuje solární ohřev velmi omezeně. Pouze několik slunečních dní Vám dokáže vodu ve Vašem bazénu ohřát na optimální teplotu.

Jak najít místo pro instalaci solárních absorbérů?

Místo pro instalaci vyberte tak, aby měl solární absorbér dostatek přímého slunečního svitu (nejméně 7 hodin denně). Tím zajistíte optimální fungování solárního ohřevu. Solární absorbéry je možné instalovat na střechu domu příp. zahradní stavby, na jednoduchý stojan dle rozměru solárního absorbéru nebo příp. i plot ( v případě svislé instalace není solární absorbér tak účinný, protože dojde ke zmenšení účinné plochy vystavené slunci ). Optimální orientace solárních absorbérů je na jih, jihozápad nebo jihovýchod, ve sklonu cca 30 – 45°. Před instalací zkontrolujte přítomnost ostrých hran a předmětů v blízkosti umístění solárních absorbérů, abyste vyloučili mechanické poškození polypropylenových absorbérů. Vezměte v úvahu i okolní provoz zahradních strojů, např. travních sekaček, aby nedošlo k mechanickému poškození absorbérů odletujícími kameny.

Musím si koupit se solárním absorbérem i nové čerpadlo?

Solární absorbéry nainstalujte podle "Schématu zapojení" ke zpětné větvi filtrace Vašeho bazénu. Čerpadlo filtrace má dostatečný výkon pro instalaci a provoz solárního ohřevu v blízkosti bazénu. Správnou činnost čerpadla a dostatečný průtok vody solárním absorbérem potvrdí chladný povrch absorbérů. V případě, kdy bude panel instalován ve větší vzdálenosti od bazénu nebo vysoko nad vodní hladinou bazénu, je nutno instalaci konzultovat s dodavatelem čerpadla.


Kolik solárních absorbérů potřebuji?

Při hloubce bazénu 1,2 m by měla plocha solárních absorbérů tvořit 40-60% plochy Vašeho bazénu. Pro bazén o ploše 15m doporučujeme použít 2 ks absorbérů o rozměru 1200 x 3000 mm nebo 3 ks absorbérů o rozměru 1200 x 2000 mm. Solární absorbéry lze mezi sebou propojovat pomocí EPDM spojek obsažených v montážní sadě. V chladnějších oblastech s menší intenzitou slunečního svitu doporučujeme použít větší plochu článků.


Jaké příslušenství je třeba ke správné instalaci?

Ke správné instalaci budete potřebovat ruční regulaci průtoku tvořenou 2 T-kusy s kulovým ventilem a dostatečnou délkou potrubí z PE, PP, PVC nebo korugované PP hadice. Pro rozvody z PVC je třeba speciální lepidlo na PVC. Pro PE, PP potrubí použijte EPDM spojky s nerezovými sponami ( montážní sada ) nebo originální samosvorné fitinky např. +GF+.


Jak solární absorbér připojit?

Solární absorbér připojte do zpětné větve bazénové filtrace ( viz. schéma zapojení ). Po rozpojení zpětné větve zapojte ruční regulaci průtoku tak, aby hadice nebo trubka napojená na odbočku prvního T kusu ruční regulace průtoku směřovala do sběrné trubky na dolní straně solárního absorbéru. Odbočku druhého T kusu ruční regulace průtoku propojte se sběrnou trubkou na horní protilehlé straně solárního absorbéru. Zkontrolujte zapojení systému a dotáhněte nerezové hadicové spony. Solární absorbér připevněte ke stojanu nebo pevné konstrukci tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození větrem.

 

K čemu slouží ruční regulace průtoku?

Systém solárního ohřevu funguje pouze při slunečním svitu. Slunce předává tepelnou energii chladné vodě proudící dutinkami solárního absorbéru. Při chladném a zamračeném počasí nebo v noci bývá teplota okolního vzduchu nižší než teplota vody. Při pouštění filtrace by proudění vody solárními absorbéry vedlo k opačnému efektu - k ochlazování vody ve Vašem bazénu. Ruční regulace průtoku umožňuje otevřením kulového ventilu vyřadit solární absorbéry z provozu po dobu nevhodných podmínek pro solární ohřev, např. při provozu filtrace při zamračené obloze nebo v noci.