Zastřešení pergoly dutinkovým polykarbonátem

Zastřešení pergoly dutinkovým polykarbonátem

9. 11. 2017

Montáž dutinkových desek AKYVER pergolu. Systém lze aplikovat i na další podobné typy zastřešení jako stání pro auta, terasy a přístřešky.

Pro kvalitní zastřešení pergoly doporučujeme zakoupit kvalitní dutinkové polykarbonátové desky. Materiály pro monáž pergoly lze jednoduše zpracovat, jsou tedy velmi jednoduchým řešením zastřešení terasy či pergoly. Montáž desek se provádí na dřevěné latě nebo ocelové popř. hliníkové vaznice pomocí šroubů, kalot a distančních podložek podle typu desky s ohledem na sněhové pásmo resp. zatížení sněhem a větrem.

 

Zastřešení pergoly
dutinkovým polykarbonátem

 
 

 

pozor.jpgNejdůležitější pokyny pro montáž dutinkových polykarbonátových desek

 
 
 • Při manipulaci a skladování zabraňte poškrábání desek.
 • Rozměr desek upravte ruční kotoučovou nebo přímočarou pilou.
 • Použijte dřevěné latě minimálního průřezu 30x50 mm.
 • Při vrtání desek musí být otvory o 4-5 mm větší než dříky šloubů.
 • Maximalní vzdálenost latí 40-70 cm, v závislosti na sněhové oblasti.
 • Minimální sklon střechy 7°.
 • Napojování desek překrytím minimálně přes jednu vlnku.
 • 9-12 kotvících samořezných šroubů na čtvereční metr.
 • K čištění použijte mýdlovou vodu a opláchněte čistou vodou.
 • Nepoužívejte rozpouštědla, ředidla, benzín a jiná chemická čistidla.
 
 

pozor.jpgDutinkové polykarbonátové desky mají jednostrannou povrchovou úpravu proti UV záření. Strana, která je opatřena modrou fólii patří směrem ke slunci.

 

Skladování a příprava na montáž polykarbonátového zastřešení

 1. Polykarbonátové desky AKYVER skladujte v interiéru např. v garáži nebo přístřešku, v případě venkovního skladování zajistěte, aby byly desky chráněny před povětrnostními vlivy, deštěm a sněhem.
 2. Desky přikryjte folií nebo plachtou, aby nebyly vystaveny přímému slunečnímu záření.
 3. Aby nedocházelo k vnikání prachu a nečistot do komůrek, je nezbytné dutinky uzavřít. Standardně se k uzavření dutinek používají speciální hliníkové nebo paropropustné pásky v kombinaci s U profilem. Nově lze dutinky uzamknout. Nová technologie tzv. „uzamykání dutinek” zabezpečuje lepší ochranu dutinek před pronikáním nečistot a výrazně prodlouží životnost polykarbonátové desky.
 4. Z desek neodstraňujte ochranné folie. Po sejmutí folie by mohlo dojít při manipulaci s deskami k nevratnému poškrábání jejich povrchu.
 5. Modrou, vnější ochrannou folii doporučujeme odstranit až po dokončení montáže. Na folii si vyznačte požadované rozměry pomocí permanentního fixu.
 6. Polykarbonátové desky AKYVER doporučujeme řezat kotoučovou pilou s vícezubým kotoučem nebo přímočarou pilou s jemnými zuby. Desky do tl. 6 mm lze řezat i ulamovacím nožem. Při formátování musí být deska náležitě upevněna, aby bylo zabráněno vibracím.
 7. Piliny vniklé do komůrek odstraňte stlačeným vzduchem (kompresorem, vysavačem). Bílou, spodní folii odstraňte po naformátování desek.

Doporučené parametry konstrukce pergoly

 1. Sklon střechy, na kterou se PC desky AKYVER instalují by měl mít min. 5° (90 mm/m), aby byl zajištěn odtok dešťové vody.
 2. V projektu střechy je vždy dobré vycházet z dodávaných základních formátů PC desek AKYVER. Ušetří se zbytečný prořez nebo případně upravování nosné konstrukce. Konstrukce střechy může být ze dřeva, oceli i hliníku.
 3. Podélné nosníky – krokve by měli mít tloušťku min. 50 mm, příčné mohou být slabší. Rozvržení osových vzdáleností nosníků, případně příčných výztuh, by mělo být projektováno s ohledem na zátěžové tabulky nebo konzultováno s dodavatelem PC desek AKYVER.
 4. Dle zatížení sněhem vyberte odpovídající minimální sílu polykarbonátové desky.
 5. Podélné a příčné nosníky musí tvořit rovinu tak, aby PC desky AKYVER byly podloženy po všech čtyřech stranách.
 6. Všechny kontaktní plochy nosné konstrukce a PC desek je nutné opatřit pěnovou těsnící páskou PE (Vito páska) nebo spodním gumovým těsněním.

Montáž polykarbonátových desek

 1. Desky neskladujte ani nemontujte v blízkosti ohně ani jiného zdroje tepla, kde hrozí působení vyšší teploty než 135 °C, desky mají teplotní rozsah použití od -50 °C do 135°C.
 2. PC AKYVER mají jednostrannou povrchovou úpravu proti UV záření. Strana, která je opatřena koextrudovanou povrchovou úpravou proti UV záření, je označena modrou krycí folií. Tato strana patří vždy směrem ke slunci.
 3. PC desky se zásadně montují do systému beztmelého zasklení pomocí originálního příslušenství pro montáž. Pro montáž desek ke konstrukci v žádném případě nepoužívejte sklářský nebo jiný tmel.
 4. Dutinkové desky vždy instalujte komůrkami po směru spádu vody, tak aby vzniklý kondenzát uvnitř desek mohl volně odtékat.
 5. Při montáži lze na stranách přístřešku desky přesadit s ohledem na tloušťku desek. Šířka desky by měla být maximálně 2100mm. Přesah desky by měl být max. 100 mm.
 6. Při instalaci desek je důležité počítat s tepelnou roztažností až 4 mm/m ve všech směrech. Mezi jednotlivými deskami je potřeba zachovat dilatační mezeru cca 20 mm.
 7. Otevřené komůrky na kraji desek musí být uzamčeny nebo utěsněny hliníkovou páskou, chránící dutinky před vnikáním prachu a nečistot. Nedoporučujeme používat textilní ani paropropustnou pásku v místech s vysokou prašností nebo ve strojírenských provozech. Skrze textilní nebo paropropustnou pásku může pronikat prach a zplodiny dovnitř desek. Prach a nečistoty nelze pak z dutinek žádným způsobem odstranit, způsobují nevratnou ztrátu transparentnosti.
 8. Hliníkovou páskou uzavřené dutinky polykarbonátové desky je třeba překrýt ještě hliníkovým či polykarbonátovým U profilem, tak aby páska byla chráněná před větrem a deštěm.
 9. U konstrukcí s malým spádem použijte U profil s okapnicí, tak aby voda lépe odkapávala z hrany profilu. Kraje zastřešení můžete ukončit také U profilem s okapnicí s praporkem nahoru jako závětrnou lištou, aby přes něj nepřetékala voda.
 10. Na vrchní stranu střechy použijte hliníkový nebo polykarbonátový profil bez okapnice.
 11. K utěsňování používejte výhradně silikonový transparentní tmel z originálního příslušenství (např. PERENNATOR). Doporučujeme profily připevňovat malým množstvím montážního silikonu na horní, vnitřní straně profilu. Tím se nejen zabrání možnému spadnutí U profilu, ale zvýší se také těsnost vůči vodě.
 12. Dilatační mezeru cca 20 mm překryjeme přítlačným hliníkovým profilem s integrovaným pryžovým těsněním.
 13. Spoj polykarbonátových desek musí být po celé délce podepřen, tak aby pod gumové těsnění v přítlačné liště nepodtékalo.
 14. Vzdálenost mezi šrouby, které kotví přítlačnou lištu, by měla být 25-40 cm.
 15. Hliníkové přítlačné lišty lze použít i v ploše desky, mimo spoj PC desek. V takovém případě je však třeba vrtat otvor o 3-4 mm větší než je průměr použitého šroubu, aby mohla deska volně dilatovat.
 16. Přítlačné lišty doporučujeme na obou koncích zaslepit plastovou krytkou.
 17. V ploše polykarbonátových desek lze pro kotvení desek použít přítlačné terčíky - BUTTONY. Opět je nutné vrtat o 3-4 mm větší otvor než je trn terčíku. Přítlačný terčík je opatřen prachovou podložkou. Maximální vzdálenost mezi terčíky by měla být 30 -50 cm. Pro vrtání lze použít ocelové vrtáky na kovy.
 18. Maximální vzdálenost mezi přítlačnými profily (přítlačnými terčíky) je 1050 mm.

1.varianta - pomocí přítlačných profilů

2.varianta - kombinace přítlačných profilů a přítlačných terčíků

 • Po dokončení montáže strhněte zbytky folie. Při pozdějším odstranění by se folie mohla přilepit.

 

 

Obrábění desek AKYVER

 • ŘEZÁNÍ - FORMÁTOVÁNÍ
  Při formátování desek AKYVER doporučujeme nechat ochrannou folii připevněnou na desce jako ochranu povrchu proti poškrábání. Malé tloušťky desek lze řezat ostrým nožem. Pro ostatní síly je nutno použít kotoučovou pilu s kotoučem na řezání plastů.
  Doporučujeme pilu s průměrem kotouče min 250 mm a rychlostí otáček 3200 až 4500 ot/min. Piliny, které při řezání desek vniknou do komůrek 
  je nezbytné pře montáží desek odstranit pomocí stlačeného vzduchu (kompresor, opačná strana vysavače).
 • VRTÁNÍ
  Desky AKYVER lze provrtávat běžnými ocelovými vrtáky na kovbez změněného nábrusu při střední rychlosti.
  Je třeba zohlednit expanzní vůli, průměr provrtaného otvoru = průměr šroubu + 4 mm.
 • LEPENÍ
  Dutinkové desky nedoporučujeme spojovat lepení. Pro tmelení používejte neutrální silikony např. PENERATOR.
 

Zastřešení pergoly montáž polykarbonátu

 

Čištění desek

 • Nepoužívejte čistící prostředky, které by mohly poškrábat povrch desek AKYVER. K čištění používejte mýdlovou vodu nebo jiné jemné prostředky.
 • Nepoužívejte rozpouštědla ani alkalické čistící prostředky. Odstraňování nečistot z povrchu žiletkami nebo jinými ostrými předměty je nevhodné.
 • Desky nečistěte, jestliže jsou rozpálené od slunce. Nedoporučujeme používat gumové stěrky, neboť by mohlo dojít k poškrábání povrchu desek.

Skladování a transport

 • Desky se dodávají s ochrannou PE fólií na obou stranách. Desky musí být instalovány UV stabilizovanou vrstvou směrem ke slunečnímu záření. Tato vrstva je označena modrou folií.V opačném případě by došlo k rychlé degradaci materiálu, a tím ke zežloutnutí a zkřehnutí desek.
 • Ochranou fólii doporučujeme po montáži okamžitě odstranit. Desky se musí skladovat tak, aby byly chráněny před přímými slunečními paprsky 
  a povětrnostními vlivy. Je nezbytné uzavřít dutinky desek, aby nedocházelo k pronikání částeček prachu a nečistot.

Profily pro montáž desek

Montáž desek AKYVER lze provádět pomocí celé řady originálních hliníkových a polykarbonátových profilů. Při instalaci je třeba zohlednit tepelnou roztažnost desek. Proto je třeba upevňovat desky k nosné konstrukci pomocí přítlačných montážních lišt s gumovým praporkovým těsněním. Nedoporučujeme upevňovat desky napevno pomocí šroubů. K vodotěsnému tmelení spojů je možné použít pouze neutrální transparentní silikonové tmely kompatibilní s polykarbonátem. Pro polykarbonát AKYVER doporučujeme silikon PENERATOR.

Kompletní přehled všech profilů a příslušenství pro montáž dutinkových desek naleznete v souboru ke stažení:

Profily a příslušenství pro montáž (271 Kb)

Vrchní přítlačné profily
Vrchní přítlačný profil Pomocí různých délek šroubů lze tyto hliníkové profily s gumovým praporkovým těsněním použít na všechny síly desek. Těsnost je zajištěna gumovým těsněním. Profily jsou na skladě v délkách 5, 6 a 7 m.
Spojovací profily “H” z polykarbonátu
H profil Spojovací polykarbonátové H profily nedoporučujeme používat k montáži desek na nosné konstrukce. Tyto profily slouží k zajištění těsnosti a používají se ke spojení desek při montáži čel světlíků, klenutých podpěr, částí fasád. Tyto profily jsou k dostání ve všech běžných tloušťkách a standartních délkách 6000 mm.
Koncové profily
Koncový profil Aby se zabránilo pronikání nečistot, prachu nebo hmyzu do dutých komůrek, je třeba tyto komůrky uzavřít U-profilem z PC nebo hliníku. Výstupek uvnitř U-profilu zaručuje slabé proudění vzduchu, které snižuje kondenzaci par.
Technologie uzamykání dutinek
Uzamykání dutinek

Technologie uzamykání dutinek kombinuje tepelné zpracování hrany desky se speciálními aditivy. Tento systém zabezpečuje lepší ochranu dutinek před pronikáním nečistot a výrazně prodlužuje životnost dutinkových polykarbonátových desek.

Samolepící hliníková nebo paropropustná páska
Samolepící páska

Dutinky desek musí být uzavřeny pomocí samolepící hliníkové nebo paropropustné pásky a zakryty U profilem z PC nebo hliníku kvůli ochraně dutinek proti pronikání vlhkosti a prachu.

V prašném prostředí s vysokým rizikem vzniku kondenzátu, doporučujeme uzavřít horní stranu komůrek samolepící páskou PC 2000, spodní samolepící prodyšnou páskou s průduchy zakrytými netkanou textilií PC 5000 a vsadit do U-profilu.

Konstrukční kritéria pro rovné nosné konstrukce

Maximální délka desek nebo vzdálenost mezi dvěmi podpěrami (L) v mm pro různé šířky (B) a plošná zatížení.

Příklad: Při plošném zatížení 900 N/m2 lze použít 16 mm silnou desku širokou (B) 700 mm a dlouhou (L) 6000 mm nebo šíře (B) 1050 mm a mezipodpěry (L) každých 2500 mm.

Plošné zatížení 500 N/m2

Tloušťka desky (mm) 6 8 10 16 25 32
Šířka desky B (mm) Maximální vzdálenost mezi dvěma podpěrami (L)
700 2500 3000 4500 > 6000 > 6000 > 6000
980 1500 2000 2500 > 6000 > 6000 > 6000
1050 1500 2000 2600 6000 > 6000 > 6000
1200       5000 > 6000 > 6000

Plošné zatížení 750 N/m2

Tloušťka desky (mm) 6 8 10 16 25 32
Šířka desky B (mm) Maximální vzdálenost mezi dvěma podpěrami (L)
700 1800 2500 4000 > 6000 > 6000 > 6000
980 1500 1700 2000 5500 > 6000 > 6000
1050 1500 1700 2200 5200 > 6000 > 6000
1200       4500 5200 5600

Plošné zatížení 900 N/m2

Tloušťka desky (mm) 6 8 10 16 25 32
Šířka desky B (mm) Maximální vzdálenost mezi dvěma podpěrami (L)
700 1500 2200 4000 > 6000 > 6000 > 6000
980 1000 1200 1500 4700 6000 > 6000
1050 1000 1200 1600 4100 5300 5600
1200       3700 4400 4700

Plošné zatížení 1250 N/m2

Tloušťka desky (mm) 6 8 10 16 25 32
Šířka desky B (mm) Maximální vzdálenost mezi dvěma podpěrami (L)
700 1500 2000 2500 > 6000 > 6000 > 6000
980 1000 1200 1500 3200 5100 5500
1050 1000 1200 1500 3200 4700 5000
1200       2500 3800 4100

Plošné zatížení 1500 N/m2

Tloušťka desky (mm) 6 8 10 16 25 32
Šířka desky B (mm) Maximální vzdálenost mezi dvěma podpěrami (L)
700 1500 1800 2000 6000 6000 6000
980 1000 1100 1400 3000 5100 5000
1050 1000 1100 1400 3000 4500 5000
1200     1000 2000 3000 4000

Plošné zatížení 1750 N/m2

Tloušťka desky (mm) 6 8 10 16 25 32
Šířka desky B (mm) Maximální vzdálenost mezi dvěma podpěrami (L)
700 1000 1500 1800 6000 6000 6000
980   1100 1300 2500 3500 4000
1050   1100 1300 2500 3500 4000
1200       1800 2500 3000

Plošné zatížení 2000 N/m2

Tloušťka desky (mm) 6 8 10 16 25 32
Šířka desky B (mm) Maximální vzdálenost mezi dvěma podpěrami (L)
700     1500 5000 6000 6000
980     1200 2000 3000 3500
1050     1000 2000 3000 3500
1200       1600 2000 2500

Konstrukční kritéria pro obloukové konstrukce

Desky AKYVER se výborně hodí k realizaci obloukových konstrukcí, např. válcových světlíků, při kterých dutin-ková struktura zvyšuje tuhost ohýbaných desek. Desky lze ohýbat za studena, ohyb smí být proveden vždy pou-ze po směru dutinek. Při montáži obloukových konstrukcí je třeba nosné profily předohýbat v dílně, desky AKYVER a vrchní přítlačné hliníkové lišty se přizpůsobí tomuto ohybu. Nedoporučujeme překračovat min. poloměr ohybu, neboť by mohlo dojít k tvorbě napěťových trhlin na vnější straně desek.

Níže uvedené tabulky Vám umožní určit šíři upevnění (B) v mm dle různých poloměrů ohybu nezávisle na délce desek.

Příklad: Při plošném zatížení 750 N/m2 lze 6 mm desku o šíři 1050 mm ohýbat s maximálním poloměrem ohýbání 1300 mm. Bude-li požadovaný poloměr ohýbání větší než 1300 mm při šíři upevnění 1050 mm, je nutno zvolit jinou šířku nebo tloušťku desky a použít jinou tabulku.

AKYVER 6 mm S2F

Poloměr ohybu R (mm) 900 min. 1000 1100 1200 1300 1500 1700 1800
Plošné zatížení (N/m2) Šířka upevnění B (mm)
600 1500 1400 1400 1300 1200 1200 800 600
750 1300 1200 1100 1100 1050 900 500 500
900 1200 1100 1050 1050 900 700    
1200 1050 1050 900 1600 700 500    

AKYVER 8 mm S2F

Poloměr ohybu R (mm) 1200 min. 1400 1500 1700 2000 2300 2500 2700
Plošné zatížení (N/m2) Šířka upevnění B (mm)
600 2000 2000 1800 1700 1400 1100 800 600
750 1800 1500 1400 1220 1220 1050 600 500
900 1700 1500 1220 1200 1050 800    
1200 1100 1050 1050 900 600 500    

AKYVER 10 mm S2F

Poloměr ohybu R (mm) 1500 min. 1700 1800 2000 2100 2500 2700 3000
Plošné zatížení (N/m2) Šířka upevnění B (mm)
600 2000 2000 1800 1500 1400 1300 1050 800
750 2000 1800 1600 1400 1300 1050 900 700
900 2000 1700 1500 1400 1200 900 700 500
1200 1300 1220 1200 1050 900 700 600 500

AKYVER 16 mm S3F

Poloměr ohybu R (mm) 2800 min. 2900 3000 3300 3600 3900 4200 4500
Plošné zatížení (N/m2) Šířka upevnění B (mm)
600 2300 2300 2070 1840 1610 1500 1380 1200
750 1840 1730 1610 1380 1270 1200 1040 920
900 1610 1380 1380 1200 1040 920 800 800
1200 1270 1200 1040 920 800 800 690 580

Konstrukční kritéria pro podhledy

Tyto rozměry byly stanoveny pro maximální průhyb desky 20 mm při plošném zatížení 50 N/m2 (pro uzavřené budovy, kde jsou hodnoty zatížení i sání větru velmi nízké).

Příklad: Desku tloušťky 4 mm lze montovat do podhledových konstrukcí při šíři 600 mm do rozměru 2500 mm, a při šíři 1050 do rozměru 1500 mm.

Šířka desek B (mm) 500 600 700 800 870 1050 1200 1500 1800 2100
Tloušťka desek (mm) Maximální vzdálenost mezi dvěma podpěrami (L)
4 3000 2500 2000 1800 1700 1500 1200 1000 700 600
6 4000 3300 2800 2500 2200 2000 1600 1300 1000 700
8 5000 4000 3500 3000 2800 2500 2000 1500 1100 1000
10 > 6000 > 6000 5500 5000 5000 4000 2500 1600 1400 1200
16 > 6000 > 6000 > 6000 > 6000 > 6000 6000 5000 4000 3000 2000

Stanovení hodnoty zatížení sněhem a větrem

Plošné zatížení způsobené sněhem

Region 1 2 3
Průměrné plošné zatížení (N/m2) 350 450 550
Extrémní plošné zatížení (N/m2) 600 750 900

Podle podmínek se tyto hodnoty mohou zvýšit. Berte prosím v úvahu sněhové a větrné podmínky ve vaší lokalitě.

Plošné zatížení způsobené větrem

Region 1 2 3
Normální tlak (N/m2) 500 700 900
Extrémní tlak (N/m2) 875 1220 1570

Podle podmínek se tyto hodnoty mohou zvýšit. Berte prosím v úvahu sněhové a větrné podmínky ve vaší lokalitě.