Zpracování osobních údajů

 

Souhlas se zpracováním e-mailové adresy pro marketingové účely (zasílání newsletteru)

Souhlasem uděluji společnosti TITAN-MULTIPLAST, s.r.o., se sídlem Jablonecká 1379, Smržovka, PSČ 468 51, IČ: 25022229

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12444, jakožto správci souhlas k tomu, aby zpracovával mé osobní údaje v rozsahu e-mail. Osobní údaje budou zařazeny do marketingové databáze za účelem průzkumu trhu a zasílání informace o nových produktech, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou s tím, že mohu kdykoli písemně na adrese správce newsletter@multiplast.cz požádat o ukončení zpracování uvedených údajů, vyjma údajů, které správce musí zpracovávat ze zákonných důvodů po nezbytně nutnou dobu, případně za účelem plnění povinností správce či příjemce osobních údajů.

 

Proč souhlas potřebujeme?

  • Bez Vašeho souhlasu Vám nebudeme moci zasílat informace o novinkách, akcích a slevách e-shopu Multiplast.cz.
  • Všechny vaše údaje, které jste nám v minulosti poskytli, budou v souladu s GDPR vymazány a zapomenuty.
  • Údaje, které nám pro zasílání Newsletteru poskytujete, jsou dobrovolné. Kdykoliv můžete požadovat jejich opravu nebo výmaz, případně úplně odvolat souhlas s jejich zpracováním. Tato práva můžete v budoucnu kdykoli uplatnit na stránkách www.multiplast.cz v sekci "Zpracování osobních údajů". Více informací naleznete zde.

 

Souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán. Jsem informován o tom, že mohu požádat správce o informaci o zpracování mých osobních údajů a správce případně správcem pověřený zpracovatel, je povinen mně tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Správce údajů má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce či příjemce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce na jeho výše uvedené adrese o vysvětlení; dále mohu požadovat, aby správce odstranil či zajistil odstranění u příjemce takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Jestliže bude moje žádost podle předchozí věty shledána oprávněnou, správce údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce údajů této žádosti, mám právo se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je dozorovým orgánem. Postup podle věty první nevylučuje, abych se obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.